Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Jak wnieść wniosek

Wniosek proszę sporządzić  w egzemplarzach odpowiadających ilości pozostałych stron sporu oraz dodatkowo w 1 egzemplarzu dla Sądu (wzór w pliku do pobrania poniżej). 

Wniosek można złożyć:

  • w postaci papierowej – proszę podpisać go własnoręcznie,
  • w postaci elektronicznej – proszę podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do każdego wniosku proszę dołączyć kopie załączników wymienionych we wniosku, np. umowy, paragonu, faktury, zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację.

Zapis na sąd polubowny proszę pobrać (wzór pliku do pobrania poniżej), wydrukować w 1 egzemplarzu, wypełnić, podpisać w miejscu podpisu dla Wnioskodawcy lub Reprezentanta i dołączyć do wniosku.

Właściwość miejscowa Sądu Polubownego

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego dla:

  • miejsca zamieszkania konsumenta albo
  • siedziby przedsiębiorcy

Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:

  •  miejsce wykonywania działalności gospodarczej np.: adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres lokalizacji sklepu lub punktu usługowego - dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  • siedziba jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład - dla osoby prawnej (np.: spółki z o. o, akcyjnej, fundacji, spółdzielni) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np.: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

Jeśli  kilka sądów polubownych okaże się  właściwych,  proszę uzasadnić we wniosku wybór konkretnego sądu polubownego.

Prawidłowe określenie stron

W przypadku konsumentów – proszę podać we wniosku imię, nazwisko i  adres zamieszkania konsumenta. Adres można uzyskać z rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez gminę jego miejsca zamieszkania albo rejestru PESEL: Sprawy obywatelskie - udostępnianie danych z rejestru PESEL

W przypadku przedsiębiorców:

  • Osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, proszę podać: imię nazwisko i adres głównego miejsca prowadzonej działalności lub adres do doręczeń, można podać także dodatkowe określenie jeśli przedsiębiorca się nim posługuje, np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,
  • Spółek cywilnych – imiona i nazwiska wspólników, nazwę spółki cywilnej i adres prowadzonej działalności.
  • Pozostałych przedsiębiorców - firmę (nazwę), wskazanie struktury organizacyjnej (spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja) oraz adres siedziby.

Dane przedsiębiorców można uzyskać po numerze NIP z publicznych nieodpłatnych rejestrów:
CEIDG - dla przedsiębiorców indywidualnych oraz wspólników spółek cywilnych.

KRS - dla pozostałych przedsiębiorców.

Kontakt

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 356 81 00 wew. 125

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Dokumenty można składać bezpośrednio w sekretariacie SSP w Katowicach w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach albo w Delegaturach WIIH w Bielsku-Białej i Częstochowie lub przesłać na adres: 

Stały Sąd Polubowny przy ŚWIIH w Katowicach
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice

Autor: Izabela Morańska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-09-13 14:22przez: Izabela Morańska
Opublikowano:2017-09-13 10:51przez: Monika Wojtynek-Kordys
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:15701

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo