Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Inspektor Ochrony Danych

 

 

Autor: Katarzyna Kielar

Artykuły

 • Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twitter korzystających z profilu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach posiada konto na portalu społecznościowym Twitter.

  Konto prowadzone jest w celu upowszechniania wiedzy o przepisach, prawach i działaniach podejmowanych na rzecz ochrony konsumentów.

  Portal Twitter ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Twitter, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia, dostępne są pod adresem: Twitter - Polityka prywatności .

  Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez wyżej wskazany portal, przed jego użyciem dokładnie zapoznaj się z jego polityką prywatności.

  Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twitter korzystających z profilu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach
 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późniejszymi zmianami), dalej zwanego rozporządzeniem RODO, informujemy, co następuje:

  Tożsamość Administratora

  Administratorem jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach
  z siedzibą w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

  Inspektor Ochrony Danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl nr telefonu: (32) 35-68-100 wew. 120  adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e rozporządzenia RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

  Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych i profilowanie

  Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Handlowej i przepisów szczególnych oraz innym podmiotom, w tym organom państwa zgodnie z ich właściwością, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia.

  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Dostęp do danych osobowych

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Czas przechowywania danych osobowych

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

   

  Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna
 • Zadania

  Zadania Inspektora Ochrony Danych obejmują w szczególności:
  1. Informowanie Administratora, Podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki Administratora, lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO;
  4. Współpraca z organem nadzorczym w rozumieniu art. 51 rozporządzenia RODO;
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO;
  7. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych lub rejestru kategorii czynności przetwarzania danych.

  Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

  Czytaj Więcej o: Zadania
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych w Inspektoracie

  1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w  Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4,  40-951 Katowice, nr tel. 32 35 68 100, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl zwany dalej Administratorem.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl nr telefonu: (32) 35-68-100 wew. 120; adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4.
  3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
  5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
   W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  6. Dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  Czytaj Więcej o: Nagrywanie rozmów telefonicznych w Inspektoracie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-04-19 10:28przez: Katarzyna Kielar
Opublikowano:2018-04-19 00:00przez: Katarzyna Kielar
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:6663

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo