Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Stały Sąd Polubowny

Menu dla: Stały Sąd Polubowny

Przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach działa Stały Sąd Polubowny.

Przedmiot sporu

Stały  Sąd  Polubowny

rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami (sklepy lub zakłady usługowe), które wynikają z zawartej umowy np.: sprzedaży, o dzieło, o imprezę turystyczną, lub o świadczenie innych usług.

Wartość przedmiotu sporu jest nieograniczona.

Wniosek  do sądu polubownego mogą kierować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

nie rozpoznaje sporów:

  1. o ochronę dóbr osobistych, zadośćuczynienie wynikające z ich naruszenia lub wyrządzenia wnioskodawcy krzywdy – tu właściwy jest sąd powszechny,
  2. wynikających z umów zawartych pomiędzy konsumentem a:
  • przedsiębiorcą energetycznym –  tu właściwy jest  Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (Urząd Komunikacji Elektronicznej),
  • przedsiębiorcą będącym przewoźnikiem kolejowym – właściwość  Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (Urząd Transportu Kolejowego),
  • przedsiębiorcą świadczącym usługi telekomunikacyjnym lub pocztowe – właściwość Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Urząd Komunikacji Elektronicznej),
  • przedsiębiorcą sektora finansowego (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, funduszy emerytalne) – właściwość Rzecznika Finansowego (Rzecznik Finansowy ) albo Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego).

Zalety Sądu Polubownego

szybkość postępowania, bez zbędnych formalności, minimalizacja kosztów.

Przebieg postępowania

Od strony składającej wniosek, nie pobiera się opłaty wstępnej, czyli tzw. wpisu.
Po wpłynięciu wniosku przewodniczący sądu proponuje stronom polubowne zakończenie postępowania. Jeżeli strony nie zawrą ugody przedsądowej, wówczas może dojść do rozprawy. Warunkiem jest zgoda stron sporu wyrażona zapisem na sąd polubowny. 

Strony
mogą działać przed sądem osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem pisemnym. Jeżeli pełnomocnikiem strony nie jest jej małżonek, wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (dziecko, wnuk, itd.) lub rodzeństwo, złożenie do akt pełnomocnictwa lub jego odpisu podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. Opłatę wpłaca się  w kasie albo na konto Urzędu Miasta Katowice, a dowód wpłaty składa się do akt sprawy. Opłacie skarbowej, podlega także złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Sąd
Rozprawie przewodniczy tzw. „arbiter przewodniczący”. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Oprócz arbitra przewodniczącego, w jego skład wchodzą również powołani przez strony sporu stali arbitrzy, a w przypadku niedokonania wyboru przez strony – osoby powołane przez przewodniczącego sądu.  Stali arbitrzy reprezentują organizacje konsumenckie, organizacje przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty.
Stali arbitrzy i arbiter przewodniczący nie są reprezentantami stron.

Rzeczoznawca
W czasie rozprawy Sąd, na wniosek strony lub z urzędu może powołać rzeczoznawcę. Strona, która żądała sporządzenia opinii, wpłaca zaliczkę na pokrycie jej kosztów. Ostatecznie koszty opinii ponosi strona przegrywająca spór.

Wyrok
wydany przez sąd polubowny lub ugoda przed nim zawarta kończą postępowanie w sprawie. Mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub zawartą przed nim ugodą, po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich skuteczności - w przypadku ugód i wyroków nie nadających się do egzekucji komorniczej bądź nadania klauzuli wykonalności ugodom i wyrokom do egzekucji się nadającym. Oznacza to, że wyrok lub ugoda z klauzulą wykonalności mogą być przymusowo wykonane przez komornika.

Wyrok sądu polubownego jest ostateczny. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do wniesienia skargi o jego uchylenie. Skargę wnosi się do sądu powszechnego. Może on uchylić wyrok jeżeli stwierdzi, że sąd polubowny w sposób rażący naruszył przepisy prawa - w tym przepisy proceduralne

Koszty postępowania
Każda ze stron ponosi koszty związane ze swoim udziałem w postępowaniu, które mogą obejmować:

  • wynagrodzenie osób, z których pomocy strona korzysta - w tym świadczących profesjonalną pomoc prawną - bez możliwości domagania się ich zwrotu od wojewódzkiego inspektoratu oraz strony przeciwnej,
  • koszty związane ze stawiennictwem strony w sądzie oraz ewentualny utracony zarobek.

Sąd może zwolnić stronę od kosztów postępowania biorąc pod uwagę jej stan materialny.
W takim przypadku , koszty te obciążają budżet wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed sądem ponoszą obie strony w częściach równych, chyba że ugoda stanowi inaczej.

Autor: Izabela Morańska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-22 16:19przez: Izabela Morańska
Opublikowano:2015-06-22 00:00przez: Katarzyna Kielar
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:33455

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo