Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://katowice.wiih.gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ww. ustawą, ponieważ niektóre dokumenty, które opublikowaliśmy lub udostępniliśmy na naszej stronie są niedostępne cyfrowo. Najczęściej wynika to z faktu, że nie tworzyliśmy ich sami, ale otrzymaliśmy je od innych osób. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Wolwiak, e-mail: krystyna.wolwiak@katowice.wiih.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 518746642. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4
40-020 Katowice.

Siedziba urzędu znajduje się na I, II i III piętrze budynku należącym do Fundacji Caritas i ze względów technicznych nie ma możliwości zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej stara się zapewnić dostęp alternatywny - budynek posiada dodatkowe wejście od podwórka z dostosowanym podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problem z wejściem po schodach. Po wejściu do budynku znajduje się platforma schodowa, która prowadzi na parter, gdzie znajduje się pomieszczenie do przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z wejścia od podwórka, prosimy o wcześniejszy kontakt. 

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od ulicy Brata Alberta. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny w tym jedno miejsce dla osób załatwiających sprawy urzędowe, brak miejsca dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd komunikacją miejską. 

Barierę stanowią schody wejściowe do budynku, jak również schody prowadzące na pozostałe piętra. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich umożliwiającego wjazd na I,II i III piętro. Nie ma windy.  

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Obsługa klientów realizowana jest na I, II i III piętrze budynku - w zależności od potrzeb i możliwości interesantów. 

Brak odpowiednio dostosowanych sanitariatów dla osób z niepełnosprawnością na I, II i III piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnych.

Delegatura Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Delegatura znajduje się na II piętrze budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek posiada podjazd oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do III kondygnacji, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych.

Budynek posiada 3 wejścia: od strony ul. Asnyka (przewiązka), od ul. Mieszka I, i od strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia (poziom -1). Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3 piętra.

Budynek jest wyposażony w 1 windę dostępną dla osób z niepełnosprawnością, którą można się poruszać po 5-ciu kondygnacjach budynku tj. poziom -1 (przyziemie), parter, I piętro, II piętro, III piętro. Na poziom IV piętra prowadzą schody klatki schodowej. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na parterze oraz I i II piętrze budynku.

Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra. Brak pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I (w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, usytuowane na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Delegatura Inspekcji Handlowej w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7,
42-200 Częstochowa

Delegatura znajduje się na III piętrze budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, gdzie prowadzą schody.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego i boczne z parkingu od strony ul. Korczaka. Do wejścia od ul. Korczaka prowadzą schody. Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku).   

Pracownik Inspektoratu, po otrzymaniu informacji, że na parterze budynku przebywa osoba ze szczególnymi potrzebami, uda się tam w celu udzielenia porady. 

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.

Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku dojścia do toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, znajdujące się od strony ul. Korczaka, w strefie parkingów miejskich.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Szablon strony jest dostosowany do WCAG 2.2 a treść jest zaktualizowana.

Część treści opublikowanych na stronie internetowej Inspektoratu może być niedostępna z uwagi na fakt, że zostały wytworzone przez inne jednostki i nie posiadamy ich plików źródłowych. 

W dniu 24 listopada 2023 roku w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Tłumacz Języka Migowego - Informacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach oraz w podległych  Delegaturach w Bielsku Białej i w Częstochowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby przed tym zdarzeniem poprzez:

 • e-mail na adres: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
 • fax na numer 32 255 10 12
 • telefonicznie 32 356 81 00
 • drogą pocztową: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
  Brata Alberta 4 40-020 Katowice

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 ) usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego należy dostarczyć kopię orzeczenia
o niepełnosprawności.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania,
 • metodę komunikowania się:
  • PJM - polski język migowy,
  • SJM - system językowo migowy,
  • SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez wnioskodawcę. Jeżeli nie będziemy mogli załatwić tej sprawy w terminie wyznaczonym przez wnioskodawcę, skontaktujemy się z propozycją załatwienia sprawy w innym możliwym terminie lub zaproponujemy inną formę jej realizacji. Można także zgłosić się do Urzędu z wybraną osobą, która pomoże załatwić sprawę. Osoba taka musi mieć ukończone 16 lat.

Banery/Logo