Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Organizacja

Status prawny, Kierownictwo, Wydziały

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, wykonuje zadania ustawowe przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

mgr Adam Zawiszowski

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 1. zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu,
 2. dysponowanie środkami budżetowymi,
 3. ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany kontroli opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Śląskiego, 
 4.  wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 5. przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków,
 6. udzielanie pracownikom upoważnień:
  a) do przeprowadzania kontroli i mediacji u przedsiębiorców,
  b) do wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień,
  c) do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  d) do zastępowania kierowników komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych i dodatków do nagród, 
 8. ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla pracowników Inspektoratu, 
 9. powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Śląskiemu,
 11. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Wydziału Prawno – Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia,

Wydziału Budżetowo – Administracyjnego,

Wydziału do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich,

Sekretariatu Stałego Sądu  Polubownego,

Przewodniczącego Sądu oraz stałego arbitra w zakresie ich działalności administracyjnej,

Delegatury w Częstochowie.

 Ponadto Wojewódzki Inspektor bezpośrednio nadzoruje działalność Inspektoratu w zakresie

-współdziałania z organami administracji publicznej i kontroli państwowej,

-przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z - ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

dr inż. Anna Lis

Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. organizowanie kontroli w podległych wydziałach i Delegaturze w Bielsku-Białej,
 2. analiza wyników działalności nadzorowanych wydziałów i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi,
 3. okresowa weryfikacja materiałów z inspekcji pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności  i terminowości wystąpień,
 4. doskonalenie form działania wydziałów poprzez opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie, 
 5. nadzór nad merytoryczną zasadnością prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 6. inicjowanie i nadzorowanie sporządzania zbiorczych sprawozdań z działalności wydziałów,
 7. bieżące śledzenie wydawanych aktów prawnych regulujących obrót towarowy, ich wdrażanie oraz kontrola realizacji,
 8. udział w naradach wydziałowych i naradach poinspekcyjnych,
 9. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 10. ocena pracy nadzorowanych wydziałów.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Wydziału Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Produktów,

Wydziału Kontroli Handlu i Usług,

Wydziału Kontroli Żywności,

Delegatury w Bielsku-Białej.

Wydziały:

Wydział Prawno-Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (PO)
Naczelnik Wydziału  mgr Monika Wojtynek - Kordys
 
Wydział Budżetowo-Administracyjny (BA)
Naczelnik Wydziału  mgr Bogusława Stolecka
 
Wydział Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Produktów (KJ)
Naczelnik Wydziału  mgr Aleksandra Kocot - Czaplok

Wydział Kontroli Handlu i Usług (KH)
Naczelnik Wydziału  lic. Grażyna Tykwińska
 
Wydział Kontroli Żywności (KŻ)
Naczelnik Wydziału  mgr inż. Zygmunt Cichoń
 
Wydział do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich  (RS)
Naczelnik Wydziału  mgr Rafał Kowal

Delegatura w Bielsku-Białej (D-B)
Dyrektor  mgr inż. Krzysztof Tatarczuch

Delegatura w Częstochowie (D-Cz)
Dyrektor  mgr Ksawery Lewandowski

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SP)
Przewodniczący Sądu w Katowicach  mgr Tomasz Socha

Autor: Katarzyna Kielar

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-30 14:56:36przez: Katarzyna Kielar
Opublikowano:2015-09-15 00:00:00przez: Katarzyna Kielar
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:15996

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo