Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Organizacja

Status prawny, Kierownictwo, Wydziały

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, wykonuje zadania ustawowe przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach 
mgr Adam Zawiszowski

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:
 1. zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu,
 2. dysponowanie środkami budżetowymi,
 3. ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany kontroli opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Śląskiego, 
 4. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 5. przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków,
 6. udzielanie pracownikom upoważnień:
  a) do przeprowadzania kontroli i mediacji u przedsiębiorców,
  b) do wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień,
  c) do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  d) do zastępowania kierowników komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych i dodatków do nagród, 
 8. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 9. sporządzanie sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Śląskiemu,
 10. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Wydziału Prawno – Organizacyjnego,

Wydziału Budżetowo – Administracyjnego,

Wydziału do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich,

Wieloosobowego Stanowiska Pracy do Spraw Osobowych,

Sekretariatu Stałego Sądu  Polubownego,

Przewodniczącego Sądu oraz stałego arbitra w zakresie ich działalności administracyjnej,

Delegatury w Częstochowie.

 Ponadto Wojewódzki Inspektor bezpośrednio nadzoruje działalność Inspektoratu w zakresie

-współdziałania z organami administracji publicznej i kontroli państwowej,

-przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach
dr inż. Anna Lis

Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:
 1. nadzorowanie wykonywania działalności kontrolnej przez podległe mu komórki organizacyjne;
 2. analiza wyników działalności oraz ocena pracy podległych mu komórek organizacyjnych
  i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi;
 3. okresowa weryfikacja materiałów z kontroli pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności i terminowości wystąpień;
 4. dokonywanie oceny okresowej kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 5. monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie regulującym działalność Inspekcji Handlowej, ich wdrażanie oraz kontrola realizacji;
 6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw,

Wydziału Kontroli Handlu i Usług,

Delegatury w Bielsku-Białej.

Wydziały:

Wydział Prawno-Organizacyjny (PO)
Naczelnik Wydziału mgr Monika Wojtynek - Kordys
 
Wydział Budżetowo-Administracyjny (BA)
Naczelnik Wydziału mgr Bogusława Stolecka
 
Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw (NR)
Naczelnik Wydziału mgr Aleksandra Kocot - Czaplok

Wydział Kontroli Handlu i Usług (KH)
Naczelnik Wydziału lic. Grażyna Tykwińska

Wydział do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich  (RS)
Naczelnik Wydziału mgr Rafał Kowal

Delegatura w Bielsku-Białej (DB)
Dyrektor mgr inż. Zygmunt Cichoń

Delegatura w Częstochowie (DC)
Dyrektor mgr Ksawery Lewandowski

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SP)
Przewodniczący Sądu w Katowicach mgr Tomasz Socha

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Osobowych (OS)
Starszy specjalista mgr Magdalena Druch

Inspektor Ochrony Danych (IOD) mgr Monika Wojtynek - Kordys

Autor: Katarzyna Kielar

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-30 14:56przez: Katarzyna Kielar
Opublikowano:2015-09-15 00:00przez: Katarzyna Kielar
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:20830

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo