Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Uprawnienia

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje, oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie:

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496);
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1056);
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1072);
  4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356);
  5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931);
  6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1173).

Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ww. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

 W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Autor: Katarzyna Kielar

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-22 16:17przez: Katarzyna Kielar
Opublikowano:2015-09-09 00:00przez: Katarzyna Kielar
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:11104

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo