Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor (nr ogłoszenia 117768)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor do spraw kontroli produktów w Wydziale Kontroli Handlu i Usług.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Status: nabór w toku

Miejsce pracy: WIIH Delegatura w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7,

Ważne do: 31 marca 2023 r.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3600 brutto.

Osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowuje się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniami przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli
 • przygotowywuje na podstawie wyników kontroli wnioski i zarządzenia, dokonuje czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia oraz opracowuje projekty pism w postępowaniu pokontrolnym
 • opracowuje projekty sprawozdań, informacji z kontroli

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 )
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 221)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1691)
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
 • Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 160)
 • Znajomość ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 168)
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 2776)
 • Znajomość ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287)
 • Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211)
 • Znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1113)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: średnie profilowe (chemiczne, techniczne, towaroznawcze) lub wyższe
 • umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, dyspozycyjność (kontrole w różnych porach dnia)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • praca w administracji

Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastkę")
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego
 • dofinansowanie do zakupu okularów

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Częstochowie znajduje się na III piętrze budynku odzdziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko do I kondygnacji; do pozostałych kondygnacji brak jest podjazdów oraz windy, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z wykonywaniem czynności kontrolnych, podejmowaniem decyzji oraz różnorodnością wykonywanych zadań, zagrożenie korupcją, czas pracy - zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

  Dodatkowe informacje

  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

  W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wyżej wskazanych dokumentów i oświadczeń z pozycji "Dokumenty i oświadczenia niezbędne". List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Oferty złożone/nadesłane po upływie wyznaczonego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane/decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Jeżeli aplikujesz mailowo przeslij wymagane dokumenty na adres; sekretariat@katowice.wiih.gov.pl w temacie wpisz Ogłoszenie nr 116000, pamiętaj ,że liczy się data wpływu do Urzędu czyli 6 marca 2023 r., aplikacje wysłane drogą elektoniczną po tym dniu również nie będą rozpatrywane. Uwaga: załaczniki znajdujące sie w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (popularnych chmurach ) nie będą pobierane. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru będzie przekazywana telefonicznie lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane.  Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu www. katowice.wiih.gov.pl

  Twoja aplikacja musi zawierać

  (dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dołącz, jeśli posiadasz

  (dokumenty dodatkowe)

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Aplikuj

  do 31 marca 2023

  W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117768"
  na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
  40-020 Katowice
  ul. Brata Alberta 4
  Sekretariat I piętro
  (z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy - inspektor w Delegaturze w Częstochowie")

   

  • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

  (32) 35 68 100 wew. 135

Autor: Magdalena Druch

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-20 10:24przez: Magdalena Druch
Opublikowano:2023-03-20 10:32przez: Łukasz Draszczyk
Zmodyfikowano:2023-03-20 10:25przez: Łukasz Draszczyk
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:429

Rejestr zmian

 • [2023-03-20 10:25:43]Łukasz Draszczykzmiana
 • [2023-03-20 10:04:15]Łukasz Draszczykwprowadzenie wpisu

Banery/Logo