Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Ogłoszenie nr 102294 - wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie nr 102294 / 13.07.2022

Inspektor do spraw kontroli produktów w Wydziale Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Katowice, ul. Brata Alberta 4

Ważne do: 25 lipca 2022 r.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3500,00 zł/brutto

Czym będziesz się zajmować

 • uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowywać się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniami przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli
 • przygotowywać na podstawie wyników kontroli wnioski i zarządzenia, dokonuje czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia oraz opracowuje projekty pism w postępowaniu pokontrolnym
 • opracowywać projekty sprawozdań, informacji z kontroli

  Kogo poszukujemy

  Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

  • Wykształcenie: średnie
  • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 )
  • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162)
  • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.)
  • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
  • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 222)
  • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r., poz. 5)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

    

   Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

   • Wykształcenie: średnie profilowe (chemiczne, techniczne, towaroznawcze) lub wyższe
   • Znajomość ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1344)
   • umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność
   • czynne prawo jazdy kat. B
   • praca w administracji
   • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

   Co oferujemy

   • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • dodatek za wysługę lat od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastkę")
   • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe
   • dofinansowanie do zakupu okularów

   Dostępność

   • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Warunki pracy

   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zajmuje pomieszczenia na I,II,III piętrze budynku należącym do CARITAS. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z wykonywaniem czynności kontrolnych, podejmowaniem decyzji oraz różnorodnością wykonywanych zadań, zagrożenie korupcją.

   Dodatkowe informacje

   • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
   • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
   • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
   • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
   • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
   • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
   • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


   W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wyżej wskazanych dokumentów i oświadczeń z pozycji "Dokumenty i oświadczenia niezbędne". List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Oferty złożone/nadesłane po upływie wyznaczonego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane/decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Jeżeli aplikujesz mailowo prześlij wymagane dokumenty na adres: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl w temacie wpisz Ogłoszenie nr 102294, pamiętaj ,że liczy się data wpływu do Urzędu czyli 25 lipca 2022 r., aplikacje wysłane drogą elektroniczną po tym dniu również nie będą rozpatrywane. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (popularnych chmurach ) nie będą pobierane. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru będzie przekazywana telefonicznie lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane.  Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu www. katowice.wiih.gov.pl

   Twoja aplikacja musi zawierać

   (dokumenty niezbędne)

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dołącz, jeśli posiadasz

   (dokumenty dodatkowe)

   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

    

   Aplikuj

   do 25 lipca 2022

   W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 102294"
   na adres:
   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
   40-951 Katowice
   ul. Brata Alberta 4
   Sekretariat I piętro
   (z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy - inspektor w Wydziale Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw"
   Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
   (32) 35 68 100 wew. 135
    
   • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2022
   • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
   • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

   Przetwarzanie danych osobowych

   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

   Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, sekretariat@katowice.wiih.gov.pl, nr tel. (32) 35-68-100, zwany dalej: Administratorem. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, z dopiskiem Inspektor ochrony danych, • e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl • nr tel. (32) 35-68-100 wew. 120. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawa prawna: 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1320) ustawa z dnia 21 listopada 2008r., o służbie cywilnej (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r., poz. 265) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator oraz Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Administrator ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-13 14:34przez:
Opublikowano:2022-07-13 14:34przez: Katarzyna Kielar-Rusinowska
Zmodyfikowano:2022-07-13 14:23przez: Katarzyna Kielar-Rusinowska
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:377

Rejestr zmian

 • [2022-07-13 14:23:43]Katarzyna Kielar-Rusinowskadodanie nowego ogłoszenia

Banery/Logo