Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Ogłoszenie nr 98361 - wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie nr 98361 / 10.05.2022

Inspektor do spraw kontroli produktów w Wydziale Kontroli Handlu i Usług

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: WIIH Katowice, ul. Brata Alberta 4

Ważne do: 23 maja 2022 r.

Wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3500,00 zł/brutto

Czym będziesz się zajmować

osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowuje się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniami przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli
 • przygotowywuje na podstawie wyników kontroli wnioski i zarządzenia, dokonuje czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia oraz opracowuje projekty pism w postępowaniu pokontrolnym
 • opracowuje projekty sprawozdań, informacji z kontroli

Kogo poszukujemy

potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 )
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 162)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1233.)
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
 • Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 ze zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121)
 • Znajomość ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287)
 • Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211)
 • Znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1850)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: średnie profilowe (chemiczne, techniczne, towaroznawcze) lub wyższe
 • umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, dyspozycyjność (kontrole w różnych porach dnia)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • praca w administracji

Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastkę")
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego
 • dofinansowanie do zakupu okularów

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zajmuje pomieszczenia na I,II,III piętrze budynku należącym do CARITAS. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z wykonywaniem czynności kontrolnych, podejmowaniem decyzji oraz różnorodnością wykonywanych zadań, zagrożenie korupcją.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wyżej wskazanych dokumentów i oświadczeń z pozycji "Dokumenty i oświadczenia niezbędne". List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Oferty złożone/nadesłane po upływie wyznaczonego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane/decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Jeżeli aplikujesz mailowo prześlij wymagane dokumenty na adres; sekretariat@katowice.wiih.gov.pl w temacie wpisz Ogłoszenie nr 98361, pamiętaj ,że liczy się data wpływu do Urzędu czyli 23 maja 2022 r., aplikacje wysłane drogą elektroniczną po tym dniu również nie będą rozpatrywane. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (popularnych chmurach ) nie będą pobierane. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru będzie przekazywana telefonicznie lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane.  Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu www. katowice.wiih.gov.pl

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj

do 23 maja 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 98361"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
40-951 Katowice
ul. Brata Alberta 4
Sekretariat I piętro
(z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy - inspektor w Wydziale Kontroli Handlu i Usług"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(32) 35 68 100 wew. 135
 
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.05.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, sekretariat@katowice.wiih.gov.pl, nr tel. (32) 35-68-100, zwany dalej: Administratorem. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, z dopiskiem Inspektor ochrony danych, • e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl • nr tel. (32) 35-68-100 wew. 120. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawa prawna: 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1320) ustawa z dnia 21 listopada 2008r., o służbie cywilnej (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r., poz. 265) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator oraz Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Administrator ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Autor: Magdalena Druch

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-10 11:31przez: Magdalena Druch
Opublikowano:2022-05-10 11:39przez: Łukasz Draszczyk
Zmodyfikowano:2022-05-10 11:39przez: Łukasz Draszczyk
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:456

Rejestr zmian

 • [2022-05-10 11:39:12]Łukasz Draszczykkorekta
 • [2022-05-10 11:18:24]Łukasz DraszczykWprowadzenie ogłoszenia

Banery/Logo