Umowa o zorganizowanie SPSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UMOWA Z DNIA 5 LUTEGO 2002 R.

O ZORGANIZOWANIU STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO PRZY ŚLĄSKIM WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

(wyciąg )

 

§ 5

Sąd będzie rozpoznawał spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, z wyłączeniem spraw i podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w których wartość przedmiotu nie przekracza 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) pod warunkiem, że strony sporu sporządzą zapis na sąd polubowny i zaakceptują zasady działania Sądu.

 

§ 9

1. Strona przegrywająca spór przez Sądem ponosi koszty postępowania w sprawie.

2. Wysokość kosztów postępowania ustala Sąd w wyroku.

3. Koszty postępowania, o których mowa w ust. 1, obejmują:

    1) wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców, oraz

    2) koszty związane ze stawiennictwem strony.

4. Sąd może zwolnić konsumenta od uiszczenia kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny.

5. W przypadku zwolnienia konsumenta od kosztów postępowania, koszty te obciążają budżet wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 

§ 10

W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed Sądem ponoszą obie strony w częściach równych, chyba że ugoda stanowi inaczej.

 

§ 11

1. Strony sporu mogą działać przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnikiem strony sporu w postępowaniu przed Sądem może być osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem pisemnym.

3. Żadnej ze stron nie przysługuje zwrot kosztów związanych z działaniem pełnomocnika.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-23
Data publikacji:2015-06-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1400