Jesteś tutaj: Start / Urząd / Rejestry

Rejestry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach prowadzone są następujące rejestry, repertoria i ewidencje:

• Rejestr informacji rozeznaniowych,

• Rejestr skarg na pracowników Inspekcji Handlowej,

• Rejestr wypadków pracowników,

• Rejestr zaświadczeń o odbyciu przez pracowników Inspekcji Handlowej szkolenia BHP,

• Rejestr pozwów wniesionych do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

• Rejestr mediacji,

• Rejestr porad konsumenckich,

• Repertorium kontroli,

• Repertorium decyzji administracyjnych,

• Repertorium spraw skierowanych do sądów rejonowych,

• Repertorium nałożonych mandatów karnych,

• Repertorium spraw przekazanych do prokuratury i Policji,

• Ewidencja druków formularza ewidencjonowanego - Protokół pobrania próbki produktu.

Prowadzenie powyższych rejestrów, repertoriów i ewidencji odbywa się z zachowaniem wymagań jakie nakładają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, ze zm.).

Prowadzona jest także lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług - dostępna na stronie internetowej w zakładce  "rzeczoznawcy"


Zawarte w powyższych ewidencjach, rejestrach i archiwach informacje oraz związane z nimi dokumenty podlegają udostępnianiu na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a w przypadku spraw toczących się przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Zbiory dostępne są w godzinach pracy Inspektoratu.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

(wyciąg)

Dział II Postępowanie

Rozdział 3

Udostępnianie akt

 

 

Art. 73.

 

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

 

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Art. 74.

 

§ 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy.

 

§ 2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 


Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks Postępowania Cywilnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  poz. 101 ze zm.)

(wyciąg)


Art. 9

 

 

§ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny.

 

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.

 

 

 

 

 

Art. 73. [Zasada]

orzeczenia [50] księgozbiór [1]

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

orzeczenia [45]

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

§ 3.[20] Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

orzeczenia [28] komentarz księgozbiór [1] wzory [1] praktyczne wyjaśnienia [1] tłumaczenia

Art. 74. [Wyłączenia]

orzeczenia [8]

§ 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy.

orzeczenia [18]

§ 2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Katarzyna Kielar

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2015-06-30
Data publikacji:2015-06-30
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kielar
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:1972