Jesteś tutaj: Start / Urząd / Organizacja

Organizacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Status prawny, Kierownictwo, Wydziały

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, wykonuje zadania ustawowe przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

mgr Adam Zawiszowski

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 1. zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu,
 2. dysponowanie środkami budżetowymi,
 3. ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany kontroli opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Śląskiego, 
 4.  wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 5. przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków,
 6. udzielanie pracownikom upoważnień:
  a) do przeprowadzania kontroli i mediacji u przedsiębiorców ,
  b) do wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień,
  c) do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  d) do zastępowania kierowników komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych i dodatków do nagród, 
 8. ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla pracowników Inspektoratu, 
 9. powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Śląskiemu,
 11. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Wydziału Prawno – Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia,

Wydziału Budżetowo – Administracyjnego

Sekretariatu Stałego Sądu  Polubownego

Przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego   w zakresie jego działalności administracyjnej,

Delegatury w Bielsku - Białej.

 Ponadto Wojewódzki Inspektor bezpośrednio nadzoruje działalność Inspektoratu w zakresie

-współdziałania z organami administracji publicznej i kontroli państwowej,

-przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Z - ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

dr inż. Anna Lis


Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. organizowanie kontroli w podległych wydziałach i Delegaturze w Częstochowie,
 2. analiza wyników działalności nadzorowanych wydziałów i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi,
 3. okresowa weryfikacja materiałów z inspekcji pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności  i terminowości wystąpień,
 4. doskonalenie form działania wydziałów poprzez opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie, 
 5. nadzór nad merytoryczną zasadnością prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 6. inicjowanie i nadzorowanie sporządzania zbiorczych sprawozdań z działalności wydziałów,
 7. bieżące śledzenie wydawanych aktów prawnych regulujących obrót towarowy, ich wdrażanie oraz kontrola realizacji,
 8. udział w naradach wydziałowych i naradach poinspekcyjnych,
 9. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 10. ocena pracy nadzorowanych wydziałów.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Wydziału Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Produktów,

Wydziału Kontroli Handlu i Usług,

Wydziału Kontroli Doraźnych,

Wydziału Ochrony Konsumentów,

Delegatury w Częstochowie. 

Wydziały

 Wydział Prawno-Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (PO)
Naczelnik Wydziału  mgr Monika Wojtynek - Kordys
 
Wydział Budżetowo-Administracyjny (BA)
Naczelnik Wydziału  mgr Bogusława Stolecka
 
Wydział Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Produktów (KJ)
Naczelnik Wydziału mgr Aleksandra Kocot - Czaplok

Wydział Kontroli Handlu i Usług (HU)
Naczelnik Wydziału  mgr inż. Zygmunt Cichoń

Wydział Kontroli Doraźnych (KD)
Naczelnik Wydziału lic. Grażyna Tykwińska

Wydział Ochrony Konsumentów (OK)
Naczelnik Wydziału mgr Rafał Kowal

Delegatura w Bielsku-Białej (D-B)
Dyrektor mgr inż. Krzysztof Tatarczuch

Delegatura w Częstochowie (D-Cz)
Dyrektor  mgr Ksawery Lewandowski

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego   (SSP)
Przewodniczący Sądu w Katowicach mgr Paweł Baraniak

 

Katarzyna Kielar

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2015-09-15
Data publikacji:2015-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kielar
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:6624