Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach jest:

mgr Monika Wojtynek-Kordys

kontakt:

ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice
tel. (32) 356 81 00 wew. 120
e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4,zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Monika Wojtynek-Kordys,e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl, nr telefonu: (32) 35-68-100 wew. 120; adres do korespondencji: 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne, rzecznicy konsumentów, podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora.

5) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).     

Katarzyna Kielar

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2018-04-19
Data publikacji:2018-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kielar
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:451