Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Jak wnieść wniosek

Wniosek proszę sporządzić  w egzemplarzach odpowiadających ilości pozostałych stron sporu oraz dodatkowo w 1 egzemplarzu dla Sądu (wzór w pliku do pobrania poniżej). 

Wniosek można złożyć:

Do każdego wniosku proszę dołączyć kopie załączników wymienionych we wniosku, np. umowy, paragonu, faktury, zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację.

Zapis na sąd polubowny proszę pobrać (wzór pliku do pobrania poniżej), wydrukować w 1 egzemplarzu, wypełnić, podpisać w miejscu podpisu dla Wnioskodawcy lub Reprezentanta i dołączyć do wniosku.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU POLUBOWNEGO

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego dla:

Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:

Jeśli  kilka sądów polubownych okaże się  właściwych,  proszę uzasadnić we wniosku wybór konkretnego sądu polubownego.

 

PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE STRON

W przypadku konsumentów – proszę podać we wniosku imię, nazwisko i  adres zamieszkania konsumenta. Adres można uzyskać z rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez gminę jego miejsca zamieszkania albo rejestru PESEL: https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html

W przypadku przedsiębiorców:

Dane przedsiębiorców można uzyskać po numerze NIP z publicznych nieodpłatnych rejestrów:
CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx - dla przedsiębiorców indywidualnych oraz wspólników spółek cywilnych.

KRS -  http://krs.ms.gov.pl/ - dla pozostałych przedsiębiorców.

KONTAKT

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 356 81 00 wew. 125

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Dokumenty można składać bezpośrednio w sekretariacie SSP w Katowicach w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach albo w Delegaturach WIIH w Bielsku-Białej i Częstochowie lub przesłać na adres: 

Stały Sąd Polubowny przy ŚWIIH w Katowicach
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-13
Data publikacji:2017-09-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3119