Ogłoszenie nr 17527

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 listopada 2017

Ogłoszenie o naborze nr 17527 z dnia 15.11.2017 r.

Oferty do: 27 listopada 2017 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Status: nabór w toku

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli produktów

w Wydziale Kontroli Żywności

Miejsce wykonywania pracy: Częstochowa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Delegatura w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice


WARUNKI PRACY

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Częstochowie znajduje się na III piętrze budynku oddziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko do I kondygnacji; do pozostałych kondygnacji brak jest podjazdów oraz windy, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i głuchoniemym. Praca w siedzibie Delegatury i w terenie (kontrole na terenie woj. śląskiego), praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych, stres związany z prowadzeniem kontroli, zagrożenie korupcją, czas pracy - zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w kontrolach prowadzonych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej,
 • Przygotowywanie na podstawie wyników kontroli wniosków i zarządzeń, dokonywanie czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia,
 • Sporządzanie wystąpień pokontrolnych,
 • Opracowywanie projektów sprawozdań, informacji z ustaleń z kontroli

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1063)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1889)
 • Znajomość Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
 • Znajomość ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm.)
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • Umiejętność zwięzłego redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność (kontrole w różnych porach dnia)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • rzetelność, dokładność i terminowość
 • odpowiedzialność i sumienność
 • praca w administracji
 • orientacja w bieżącej problematyce konsumenckiej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2017

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

40-951 Katowice

ul. Brata Alberta 4

Sekretariat I piętro

(z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy- inspektor wydział Kontroli Żywności Delegatura WIIH w Częstochowie")

INNE INFORMACJE:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 Wynagrodzenie zasadnicze 2300 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu

www. katowice.wiih.gov.pl

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)356 81 00 wew. 135 lub (32)356 81 00 wew. 120

Magdalena Druch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2017-11-15
Data publikacji:2017-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Druch
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:812