Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 stycznia 2017

10 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy  ustawy  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
Ustawa wprowadza także nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców.

 Nowe obowiązki przedsiębiorców:

 • poinformuj o nich na swojej stronie internetowej i w ogólnych warunkach umowy zawieranej z konsumentem;

 • podaj nazwę podmiotu, do którego może zwrócić się konsument, aby rozwiązać spór, wskazując co najmniej adres jego strony internetowej;

 • jeżeli odrzuciłeś reklamację, masz obowiązek poinformować konsumenta o tym, czy zgadzasz się na rozwiązanie sporu pozasądowo czy też nie wyrażasz na to zgody;

 • brak informacji wobec konsumenta oznacza automatycznie, iż zgadzasz się na rozwiązanie sporu poza sądem;

 • przekaż informację na papierze lub innym trwałym nośniku (na przykład pamięci USB lub płycie CD/DVD), odpowiadając na reklamację;

   

System pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich tworzą:

 • podmioty publiczne, utworzone przy lub w strukturze organów publicznych – w tym w ramach Inspekcji Handlowej, jako podmiotu horyzontalnego, to jest właściwego we wszystkich tych sprawach, dla których nie utworzono właściwego sektorowo, czyli wyspecjalizowanego podmiotu. Podmioty sektorowe to: Koordynator do spraw negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy;

 • podmioty prywatne, utworzone przez przedsiębiorców z danej branży, to funkcjonujący również dotychczas: Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich.

  Inspekcja Handlowa:

 • prowadzi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy;

 • istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch trybów, to jest przedstawienie propozycji rozwiązania sporu lub zbliżanie stanowisk stron sporu;

 • prowadzi postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży konsumenckiej, turystyki, usług deweloperskich, remontowo-budowlanych, edukacji, przewozu towarów.

Korzyści dla konsumenta i przedsiębiorcy:

 • brak kosztów postępowania;

 • krótki czas rozpoznania sprawy;

 • dobrowolność udziału;

 • bezstronność;

 • gwarancja poufności;

 • atmosfera budowania wzajemnego porozumienia;

 • satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu.

Więcej informacji w zakładce:  Spory konsumenckie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-09
Data publikacji:2017-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1070